logo

Privacyverklaring

Buijtenhuis Nijkerk B.V. (hierna “Buijtenhuis”) gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Artikel 1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Buijtenhuis, gevestigd te Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08008886.

Artikel 2 Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende natuurlijke personen van wie Buijtenhuis persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Buijtenhuis;
 3. bezoekers van www.buijtenhuis.nl
 4. ontvangers van nieuwsbrieven van Buijtenhuis;
 5. deelnemers aan bijeenkomsten van Buijtenhuis;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen die met Buijtenhuis contact opnemen of van wie Buijtenhuis  persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers en student-stagiaires;
 8. onderaannemers en ingehuurd personeel.

 

Artikel 3 Verwerking

Buijtenhuis verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Buijtenhuis zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 3. verstrekt zijn door onderaannemers, leveranciers en uitzendbureaus in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Artikel 4 Social Media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Artikel 5 Cookies 

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt.  Op onze website worden mogelijk cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Buijtenhuis niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe onze websites en de social media platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze websites en social media platformen.

Artikel 6 Doeleinden 

Buijtenhuis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 1. het uitvoeren van een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door toezenden van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder daarbij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens, bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 4. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 5. het verbeteren van de bedrijfswebsite www.buijtenhuis.nl
 6. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 7. het verwijzen naar Wonderkind: zij gebruikt cookies om bezoekers relevante vacature advertenties te tonen (zie hiertoe ook https://wonderkind.com/privacy-statement-technology);
 8. voldoen aan verplichtingen in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid;
 9. het verrichten van personeelsgerelateerde werkzaamheden, waaronder het gebruik van gegevens van personeel en sollicitanten. 

Artikel 7 Rechtsgrond

Buijtenhuis verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van een nieuwsbrief.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Buijtenhuis en/of om Buijtenhuis in staat te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan.

Artikel 8 Verwerkers

Buijtenhuis kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Buijtenhuis persoonsgegevens verwerken. Buijtenhuis sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Buijtenhuis maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt en een documentmanagementsysteem waarin persoonsgegevens worden opgeslagen.

Artikel 9 Persoonsgegevens delen met derden

Buijtenhuis deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met leveranciers of onderaannemers. Buijtenhuis deelt gegevens met Wonderkind (zie ook artikel 6.7). 

Artikel 10 Doorgifte buiten de EER

Buijtenhuis geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Buijtenhuis ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

Artikel 11 Bewaren van gegevens

Buijtenhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in artikel 6 genoemde doeleinden.

Artikel 12 Wijzigingen privacyverklaring

Buijtenhuis kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Artikel 13 Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht om Buijtenhuis een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

info@buijtenhuis.nl
of per post aan:
Buijtenhuis Nijkerk B.V.
Beulekamperweg 4
3862 NV Nijkerk